شرح سؤال

درسند تحوّل بنیادین ، منظور از نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی چیست ؟

               الف -   وزارت آمـوزش وپـرورش                               ب -   وزارت علوم و تحقیقات            

                 ج  -  وزارت فرهنگ وارشاداسلامی                               د -    هــر سـه مـــورد

گزاره های ارزشی مندرج در بیانیه ی ارزش ها ، برچه اساسی تهیّه و تدوین شده است ؟

الف –  براســاس آمـوزه های قـرآن و سنّت پیامبـر اکـــــرم (ص )           

 ب -  براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمود های امام(ره)

 ج -  براساس رهنمود های مقـام معظّم رهبری و سند چشم انداز بیست ساله

  د -  همـــه ی مـــوارد

درفرایند تعلیم و تربیت مبتنی بر سند تحوّل راهبردی ، تعلیم و تربیت های .......... محوریت دارد مگر گزینه ی ......     .

        الف -   اعتقادی                         ب -   عبا دی                        ج  -   علمی و فنّاورانه                         د  -   اخلاقی 

مطابق  سند تحوّل راهبردی ، مؤثّرترین عنصردر تحقّق مأموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کیست ؟

         الف -  مدیر مدر سه                ب  -   معلّم یا مربّی                               ج  -  خانواده                         د  -   اجتماع

 

کدامیک صحیح تر است ؟

                                                                                                                                                                                      

الف-   در سند تحول بنیادین صرفا به مصالح فردی توجه شده است.

 ب-    به منافع و مصالح فردی و اجتماعی به صورت توامان تاکید شده است.                                         

 ج-    صرفا به منافع و مصالح اجتماعی محض تاکید شده است.

 د-  بر توجه تو امان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی تاکید شده است.

سند تحول راهبردی به دستاورد های علمی و تجربه های بشری در چارچوب معیار های اسلامی ارج نهاده و برای دستیابی به مرجعیت ............. بسترسازی می نماید.

 

الف- علمی منطقه ای                 ب- علمی داخلی                   ج- علمی جهانی                     د-علمی اسلامی

طبق سند تحول بنیادین مهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت چیست؟

 

الف- پرورش و ارتقا مراتب عقلانیت                ب- فراگیری آموزه های بنیادین مهدویت و انتظار                ج-  پرهیز از هرگونه جنگ و قتال                     د- جــهـــــــاد علــــــمی

 

بر اساس چشم انداز سند در افق 1404 مدرسه ..................

الف-  جلواه ای است ازتحقق مراتب حیات طیبه و جامعه ی صالح اسلامی                 ب- سازمانی است یادگیرنده                                                      ج- زمینه ساز درک و اصلاح موفقیت                                                           د- همه ی موارد صحیح است.

بر اساس سند تحول بنیادین رویکرد مدیریت مدارس چگونه باید باشد؟

 

الف-نقد پذیر                   ب- مشارکت جو                           ج- یاد گیرنده                           د- همه ی موارد صحیح است

در سند تحول راهبردی منظور  از کانون تربیتی محله ............ می باشد.

 

الف-  مدرسه                   ب-   مسجد                             ج-    پایگاه بسیج                           د- کانون های پرورش فکری

هدف کلان سند تحول راهبردی و بنیادین آموزش و پرورش عبارتند از تربیت انسانی ............................ .

 

الف-  مومن و متخلق به اخلاق اسلامی                ب- خود باور ودارای عزت نفسی           ج- عدالت خواه و صلح جو                                                     د- همه ی موارد صحیح است

بر اساس سند تحول راهبردی آموزش و پرورش  تربیت یافتگان نظام تعلیم و تربیت در روابط اقتصادی خود در ........................ .

 


الف-  مقیاس خانوادگی، رعایت وجدان عدالت و انصاف را می نمایند.                                                                                                                     ب- مقیاس خانوادگی و ملی رعایت وجدان عدالت و انصاف را می نمایند                                                                                                                                                    ج- مقیاس ملی و جهانی رعایت وجدان عدالت و انصاف را می نمایند                                                                                                                           د- در همه ی موارد بالا رعایت وجدان ، عدالت و انصاف را می نمایند.

در طراحی ، تدوین و اجرای برنامه ی ملی بر اساس اسناد تحول راهبردی کدامیک مورد تائید قرار گرفت؟

 

الف- متناسب سازی حجم و محتوای کتاب                  ب-  افزایش عناوین و ساعات آموزشی             

ج- عدم توجه به تفاوتهــــای جنسیتی                  د- همـــــه ی موارد صحیح است.

در سند تحول راهبردی آموزش و پرورش بمنظور تقویت و تحکیم هویت اسلامی و ایرانی بر تقویت آموزشی کدام زبان ها  تاکید شده است؟

 

الف-  فارسی - انگلیسی            ب-  فارسی عربی               ج-   عربی – انگلیسی                     د- همه ی موارد                                                 

سند تحول جهت تعمیق تربیت و آداب اسلامی تاکید بر واگذاری مسئولیت کلان تربیتی مدرسه به ............ را دارد.

 

الف-مدیران مدارس               ب-   معلمان                               ج-  مربیان تربیتی                 د- تشکیلات دانش آموزی

در سند تحول راهبردی بمنظور ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ، حجاب و عفاف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کدام یک از راهکار های ذیل پیش بینی شده است؟

 

الف-  استفاده از ظرفیت برگزاری جشن تکلیف با مشارکت خانواده ها                                                                                                                                       ب - اضافه نمودن درس  خانواده به برنامه ی درسی دوره ی متوسطه                                                                                                                                                             ج- ارائه ی الگو های لباس و پوشش مناسب و زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسلامی                                                                                                                      د- همه ی موارد

 

 

کدام یک از راهکار های زیر مربوط به « تغییر نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با رویکرد سازمان یاد گیرنده » می باشد ؟

الف – بهینه سازی نظام پرداخت ها                                           ب – ایحاد خانه های علمی و فنّاوری

ج- تلاش جهت  افزایش ثبات مدیریت در مجموعه ی نظام تعلیم و تربیت

د- ایجاد شبکه ی پژوهشی فعال در درون  ساختار نظام

بر اساس سند راهبردی نظام <<دوری>> در کدام مقطع تحصیلی اجرا خواهد شد ؟

 

الف-  راهنمایی                           ب-   ابتدایی و راهنمایی                       ج-   ابتدایی                          د- تمام مقاطع

کدام یک جزو راهکار های ارایه شده بمنظور ارتقاء بهبود مستمر کیفیت مدیریت و راهبری آموزشی نمی باشد ؟

الف-   استقرار نظام شایسته  سالاری در احراز مناصب مدیریتی                              

ب-  افزایش تعداد واحد های ادارای مناسب با مدیریت کار آمد و هوشمند                                      

  ج- نهادینه کردن برنامه محوری بر تمام سطوح مدیریتی                                                    

د- تلاش جهت افزایش ثبات مدیریت در مجموعه نظام تعلیم و تربیت

سیاست گذاری ، تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی بر فرآیند تحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی  عمومی کشور بر عهده ی چه مقامی است ؟

الف-  مجلس شورای اســــــلامی                                      ب-    شورای عالی انقلاب فرهنگی                                          

 ج-   ناظران وزارت آموزش و پرورش                                        د- الف و ج صحیـــح اســـت

                                                              

+ نوشته شده توسط نیک کردار در دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 22:55 |


Powered By
BLOGFA.COM